วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

มาตรฐานความรู้ของหลักสูตร

มาตรฐานความรู้ สาระความรู้


สาระความรู้
สมรรถนะของครู
(๑) ทฤษฎีการวิจัย
(๒) รูปแบบการวิจัย
(๓) การออกแบบการวิจัย
(๔) กระบวนการวิจัย
(๕) สถิติเพื่อการวิจัย
(๖) การวิจัยในชั้นเรียน
(๗) การฝึกปฏิบัติการวิจัย
(๘) การนำเสนอผลงานวิจัย
(๙) การค้นคว้า ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
(๑๐) การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
(๑๑) การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย
(๑) สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(๒) สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน

สาระการเรียนรู้
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. หลักการ

ขอบข่ายเนื้อหา
ประกอบด้วยเนื้อหา ....... บทเรียน คือ
1. หลักการ

วิธีการศึกษาเรียนรู้

สาระเนื้อหา ที่ปรากฏใน บล็อก แห่งนี้ ดำเนินการขึ้นเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจในมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู โดยทางสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ได้กำหนดวิธีการศึกษาเรียนรู้ ไว้ 2 ลักษณะ
1.การศึกษาแบบต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไข การเรียนรู้ ดังนี้

1.ท่านต้องเรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.ท่านต้องเป็นสมาชิกในระบบ และลงทะเบียนหลักสูตรนี้ เพื่อร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมประจำบทเรียน การวัดประเมินผล
3.เข้าศึกษาเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
หลังจากท่านศึกษาจบหลักสูตร ระบบ จะอนุมัติผล พร้อมมอบหลักฐานการจบการเรียนรู้ออนไลน์ให้ท่าน ท่านสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อขอรับวุฒิบัตร การฝึกอบรม(การเรียนรู้/การศึกษา)ออนไลน์ จากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
2.การศึกษาตามอัธยาศัย
โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ 2 รูปแบบ
1.รูปแบบระบบสมาชิก
ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแบบต่อเนื่อง สามารถเข้ารับการวัดผลความรู้ในหลักสูตรได้ แต่ไม่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทุกขั้นตอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ท่านสามารถเลือกเรียนได้ตามอิสระ ซึ่งท่านต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในระบบและลงทะเบียนหลักสูตรนี้ที่ www.northeducation.ac.th/etraining/index.php
2.รูปแบบเพื่อศึกษาเฉพาะเนื้อหา
ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง และเลือกสาระเนื้อหา ตามที่ท่านสนใจในหลักสูตรได้ อย่างอิสระ

ครูที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

นางลำเจียก สองสีดา
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกรรณิการ์ ยศตื้อ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
193 ถนนลำปาง-จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
52100
โทรศัพท์ 0 5322 1124
email :